Ewidencja Przychodów (Ryczałt)W ramach obsługi firmy prowadzącej działalność opodatkowaną podatkiem ryczałtowym świadczymy następujące usługi:

 • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • obliczanie comiesięcznych należnych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
 • sporządzanie PIT-28 oraz zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku obrotowego,
 • sporządzanie przelewów na podatek płacony w sposób tradycyjny (nie internetowy),
 • dla ryczałtowców będących jednocześnie płatnikami podatku VAT oferujemy prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i wysyłanie za pomocą przekazu elektronicznego deklaracji VAT,
 • dla ryczałtowców będących jednocześnie pracodawcami oferujemy usługi z modułu KADRY- PŁACE- ZUS, a więc dokonywanie między innymi wszelkich zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS dla osób prowadzących działalność i osób przez nich zatrudnionych lub pozostających na ich utrzymaniu.

 

Ryczałt

Jest to prosta forma opodatkowania, w której podatek płacony jest od przychodu, a nie od dochodu. Zarówno sposób opodatkowania jak i wymogi formalne jakie muszą zostać spełnione przy tej formie opodatkowania zostały uregulowane w Ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponieważ w ryczałcie podatek płaci się jako z góry określony procent (w zależności od rodzaju działalności) wyłącznie od przychodu, to ta forma może być bardzo korzystna, zwłaszcza w sytuacji, gdy prowadzona działalność jest nisko kosztowa przez co staje się wysoce zyskowną.

Ustawodawca dostrzegł te potencjalne korzyści w wyborze tej formy opodatkowania i zastosował szereg wyłączeń, bądź to z uwagi na rodzaj wykonywanej działalności, bądź z uwagi na jej rozmiary. I tak opodatkowania w formie ryczałtu nie mogą zastosować między innymi przedsiębiorcy którzy osiągają w całości lub w części przychody z tytułu:

 

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • świadczą usługi reklamowe ; usługi badania rynku i opinii publicznej,
 • świadczą usługi detektywistyczne czy ochroniarskie, w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności, w wysokości przekraczającej 150 000 euro.

 

Bardzo często ryczałt ewidencjonowany, z uwagi na stosunkowo niski stopień skomplikowania, jest wybierany przez osoby, które zamierzają samodzielnie prowadzić swoją księgowość.

Niestety – sposób najprostszy wcale nie musi oznaczać najkorzystniejszy. Pamiętam, jak kilka lat temu zgłosiła się do nas Klientka, która od lat sama prowadziła na ryczałcie sklep nabiałowy. Pod wpływem naszej sugestii zmieniła formę opodatkowania na zasady ogólne i zleciła nam obsługę księgową. Okazało się, że pomimo opłaty za nasze usługi, jej comiesięczne obciążenia okazały się znacząco niższe, niż te jakie były, gdy sama prowadziła sobie księgowość działalność „na ryczałcie”.