Księgi handloweW ramach usługi polegającej na prowadzeniu Ksiąg Handlowych zapewniamy:

 • sporządzenie (dekowanej do konkretnej jednostki) polityki rachunkowości,
 • sporządzenie zakładowego planu kont,
 • kwalifikowanie, wprowadzanie i dekretowanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług – VAT,
 • prowadzenie kont rozrachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z okresowym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzenie miesięcznych/kwartalnych deklaracji podatkowych VAT,
 • ustalenie wyniku finansowego za dowolny okres,
 • ustalenie miesięcznych zaliczek na potrzeby podatku dochodowego (CIT),
 • sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy, oraz rocznych deklaracji CIT,
 • sporządzenie bilansów oraz rachunków zysków i strat,
 • wycenę aktywów i pasywów,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie okresowych opracowań i sprawozdań dla potrzeb GUS i NBP,
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji.

 

Pracujemy, na naszym zdaniem najlepszym i jednym z najpopularniejszych obecnie programów księgowych w Polsce - COMARCH OPITMA ERP.

Księgi Handlowe (KH) - krótkie omówienie

 

Pełna Księgowość, Księgi Rachunkowe, Pełna Rachunkowość, Księgowość Kontowa - wszystkie te zamiennie stosowane określenia odnoszą się do tego samego, mocno sformalizowany i ściśle określonego sposób prowadzenia księgowości.

W Księgach Handlowych rejestrowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze, oprócz tego rozliczenia z kontrahentami, operacje na wyciągach bankowych, oraz ewidencja wpływów i wypływów środków pieniężnych w kasie.

W praktyce wyróżnić można trzy czynniki decydujące o konieczności stosowania zasad określonych w ustawie o rachunkowości są to:

 

 • forma prawna podmiotu,
 • wielkość uzyskanego obrotów w roku ubiegłym,
 • źródło finansowania - środki publiczne z budżetu państwa, też będą wymuszały otwarcie KH.

Forma prawna podmiotu

Kto obligatoryjnie musi prowadzić tego typu urządzenia księgowe ze względu na formę prawną? Zgodnie z art 2 Ustawy o Rachunkowości – są to podmioty mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski i prowadzące działalność w formie spółki osobowej lub kapitałowej. Wśród spółek osobowych obowiązkowo księgi handlowe muszą prowadzić:

 

 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • Uwaga! spółki cywilne oraz spółki jawne, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

 

Ksiąg rachunkowych prowadzić nie muszą;

 

 • wszystkie spółki kapitałowe, a więc spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym również w organizacji lub likwidacji), również mają obowiązek prowadzenia Ksiąg Handlowych.

Wielkość uzyskanego obrotów w roku ubiegłym
 

Drugim warunkiem wymuszającym obowiązek prowadzenia Pełnej Księgowości są przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, jeżeli wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Znany już jest limit na 2015 r. ponieważ „ równowartość w PLN” wyliczana jest według kursu średniego NBP z dnia 30 września 2014 r. W tym dniu 1 EUR wycenione zostało na 4,1755 zł, a więc obowiązek prowadzenia Pełnej Księgowości obowiązywać będzie wszystkie te podmioty, których przychód w 2014 r. wyniesie 5 010 600,00 zł . Proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do roku 2014 ten limit uległ niewielkiemu obniżeniu, ponieważ w ubiegłym roku wynosił on 5 059 560,00.

Źródło finansowania

Ze względu na specyfikę działalności oraz źródła finansowania do założenia ksiąg handlowych zobowiązane będą następujące podmioty:

 • jednostki organizacyjne prowadzące swoją działalność w oparciu o przepisy prawa bankowego oraz norm regulujących obrót papierami wartościowymi,
 • jednostki działające w oparciu o przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych,
 • jednostki zarządzające funduszami emerytalnymi jednostki prowadzące działalność ubezpieczeniową (nie dotyczy to oczywiście Agentów i Pośredników) – podmioty prowadzące spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowych
 • jednostki administracyjne: gminy, powiaty, województwa, osoby zagraniczne oraz oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych (tytułem wyjaśnienia - w przypadku zagranicznych osób fizycznych na mocy art 18 i 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.U.2004.90.864/2 - obowiązek lub jego brak obligujący do prowadzenia Pełnej Księgowości bez względu na limit obrotów, uzależniony będzie od kraju pochodzenia przedsiębiorcy.

 

I tak obywatele spoza Unii Europejskiej, którzy będą chciał prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, będą zobowiązani do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, bez względu na wielkość prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa. Natomiast w stosunku do przedsiębiorców - obywateli Unii Europejskiej, którzy zechcą otworzyć swoje biznesy w Polsce, zastosowanie znajdą te same zasady i limity jakie obowiązują polskie firmy. Jeżeli nie będą otwierali spółek, o których mowa była była wyżej, to do 1 200 000,00 euro mogą się rozliczać w Polsce stosując zasady uproszczonej księgowości (PKPiR, Ryczałt Ewidencjonowany).