Kadry - Płace - ZusTe usługi skierowane są zarówno dla Klientów, którzy zdecydowali się powierzyć nam obsługę księgową swojej firmy jak i dla tych, którzy potrafią poprowadzić księgowość we własnym zakresie, natomiast z różnych powodów nie chcą lub nie mogą zajmować się szeroko rozumianymi sprawami pracowniczymi, stąd nasza propozycja w zakresie: Kadry - Płace - Zus

W ramach modułu kadry:

Oferujemy unikalną i bardzo przydaną usługę - Teczka Akt Osobowych  w chmurze - dzięki niej każdy z naszych Klientów uzyskuje stały, 24 godzinny dostęp, z każdego zakątka Ziemi w którym istniej dostęp do internetu, do przeglądania i pobierania wszystkich dokumentów znajdujących się w teczce akt  osobowych wszystkich pracowników. Szalenie przydane - zwłaszcza dla firm budowlanych, które muszą okazywać inwestorom badania lekarskie i aktualne szkolenia BHP.  
 

 • Sporządzamy komplet dokumentów niezbędnych do zatrudnienia dla nowych pracowników
 • Zakładamy i prowadzimy pracownicze Akta Osobowe
 • Przygotowujemy i sporządzamy druki umów o pracę
 • Przygotowujemy i sporządzamy aneksy do umów lub porozumienia zmieniające
 • Prowadzimy rejestr badań lekarskich i szkoleń bhp – oraz przypominamy o zbliżaniu się terminu na ich ponowienie.
 • Na żądanie Pracowników sporządzamy w imieniu Pracodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach za wskazany okres
 • Sporządzamy Świadectwa Pracy
 • Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz oferujemy pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

W ramach modułu płace oferujemy:

 • Obliczamy wynagrodzenia Pracowników na podstawie otrzymanych od Klientów takich danych jak - czas pracy, absencje chorobowe mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, praca w nadgodzinach, urlopy bezpłatne, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, potrąceń z tytułu nałożonych kar finansowych.
 • Ustalamy wysokość kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń.
 • Obliczamy wysokość wynagrodzenia ze środków pracodawcy, oraz kwoty zasiłków chorobowych.
 • Dokonujemy rozliczeń podatkowych, oraz prowadzimy pełną obsługę osób zatrudnianych w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.
 • Sporządzamy dla Pracowników informacje podatkowe PIT 11, PIT 40.
 • Sporządzamy i przekazujemy do odpowiednich Urzędów Skarbowych, w obwiązującej od 2015 roku formie pliku elektronicznego, rocznych informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-4R i PIT-8AR.
 • Odpowiadamy na przesyłane przez Komorników pisma dotyczące wszelkich zajęć wypłacanego Pracownikom wynagrodzenia.

 

W ramach modułu ZUS oferujemy:

 • Dokonujemy wszelkich zarejestrowań, wyrejestrowań lub zmian danych pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w ZUS - w tym dokonujemy zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin Pracownika nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia.
 • Sporządzamy comiesięczne raporty i deklaracje rozliczeniowe, oraz przesyłamy je drogą elektroniczną do ZUS.
 • Osobom zatrudnianych w ramach umów zlecenia naliczamy składek ZUS zgodnie z obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub (jedynie) zdrowotnemu.
 • Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli płatników składek prowadzonych przez ZUS oraz oferujemy pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

 

Wszyscy czujemy, że koszty pracy w Polsce, czyli ogół obciążeń jakie zobowiązany jest ponieść Przedsiębiorca, są ogromne i stanowią bardzo poważne obciążenie do większości firm. Tym bardziej namawiam i zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Nie mamy jako biuro, takiej mocy sprawczej, by Przedsiębiorcom te obciążenia zmniejszyć lub je zupełnie wyeliminować, natomiast możemy wspólnie sprawić, by ryzyka otrzymania dotkliwych kar finansowych zminimalizować do zera.

Moje wieloletnie doświadczenia nabyte podczas prowadzenia biura rachunkowego, zaowocowało pewnymi spostrzeżeniami. Otóż w zdecydowanej większości przypadków, zwłaszcza mali przedsiębiorcy, nie zdają sobie sprawy jakie zagrożenia czyhają na nich z samego faktu zatrudnienia ( legalnie lub nielegalnie ) pracowników.

O ile respekt przed kontrolami z urzędów skarbowych, czy nawet kontrolami z ZUS u jest dość powszechny, o tyle świadomość „zarobienia bardzo dotkliwej kary finansowej” którą mogą nakładać na Przedsiębiorcę, chociażby takie organy kontroli jak, Państwowa Inspekcja Pracy z tytułu łamania przepisów prawa pracy lub nieprzestrzegania warunków BHP, jest zatrważająco mała.

Po jednej z ostatnich nowelizacji kodeksu pracy został zmieniony art 281, w którym to podwyższony został przedział wysokości nakładanych kar w postaci grzywny.

W tym miejscu daleka jestem od „straszenia” kogokolwiek kwotą 30 000,00 – bo ja nie spotkałam się, jak do tej pory, z tak wysoką grzywną, ( chciałby się powiedzieć na szczęście) Natomiast pragnę Państwu zwrócić uwagę na zdanie ostatnie wspomnianego art 281 kodeksu pracy „od 1000,00 zł ” - cóż to znaczy? To znaczy dokładnie to, że w przypadku gdy zawarta zostanie umowa zlecenia zamiast umowy o pracę, lub zbagatelizujecie Państwo kwestię prowadzenia „akt osobowych” - to stwierdzenie takiego faktu przez Inspektora PIP nie pozwoli mu na zastosowania niższego wymiaru kary niż 1000,00 zł.