Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 

W ramach usługi polegającej na prowadzeniu PKPiR zapewniamy:
 

 • comiesięczne ustalanie i ewidencjonowanie przychodu należnego – nawet w sytuacji gdyby nie został otrzymany zgodnie z art 14 ustawy updof
 • comiesięczne ustalanie i ewidencjonowanie kosztów uzyskania przychodu na podstawie prawidłowych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu
 • comiesięczne ustalanie i obliczanie podstawy opodatkowania za bieżący okres rozliczeniowy z uwzględnieniem ulg i odliczeń takich jak zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • comiesięczne obliczanie wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zarówno dla prowadzących działalność jak i Ich pracowników
 • ewidencjonowanie zarejestrowanej sprzedaży przy użyciu kas rejestrującej
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowniczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie i księgowanie okresowych odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla Właścicieli
 • prowadzenie rejestru korekt z tytułu reklamacji lub zwrotów, a także oczywistych pomyłek operatora kasy rejestrującej
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na potrzeby podatku dochodowego (PIT)
 • wprowadzanie dokumentów do rejestru sprzedaży VAT
 • wprowadzanie dokumentów do rejestru zakupu VAT
 • sporządzanie i składanie okresowych deklaracji VAT
 • sporządzanie i okresowe składanie deklaracji podsumowujących VAT-UE


Pracujemy, na najlepszym naszym zdaniem i jednym z najpopularniejszych obecnie programów dla uproszczonej księgowości w Polsce (ponad 28 tysięcy wdrożeń) – Buchalter II - firmy Graf-Soft.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Krąg osób zobligowanych do prowadzenia podatkowej księgi w skrócie PKPiR, oraz zasady jej prowadzenia uregulowane zostały w dwóch aktach prawnych - w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie w art 24a który wskazuje, że „osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą”-”

W dalszej części tego aktu prawnego możemy wyczytać, że obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób:
 

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Drugim aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Pragnę zwrócić Państwa uwagę na brzmienie § 11 które to nakłada na Podatników obowiązek prowadzenia PKPiR w sposób rzetelny i niewadliwy. Cóż z tego skoro w obiegowej opinii, jakże obecnie często i chętnie rozpowszechnianej przez najróżniejsze firmy oferujące „najnowocześniejsze” sposoby do zdalnego lub samodzielnego księgowania prowadzenie PKPiR przedstawiane jest jako czynność banalnie prosta i praktycznie nie wymagająca żadnej fachowej wiedzy. Wszystko „zaksięguje się samo” a hasła reklamowe mają Państwa w tym przekonaniu utwierdzić.

U nas księgowym może być każdy! Reklamuje IdeaBank dokonując epokowego odkrycia „ Teraz już nie musisz być księgowym żeby robić to co on. Nasza księgowość jest tak banalnie prosta w obsłudze że poradzisz sobie z nią sam, dzięki czemu będziesz mieć wszystko pod kontrolą. W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy naszych konsultantów. A cała usługa księgowości online świadczona jest za 0 zł.”

Normalnym i naturalnym zjawiskiem jest, że nikt nie lubi przepłacać i gdy pojawia się oferta tańsza, to może najpierw warto się jej przyjrzeć, a nie od razu eksperymentować na „własnej skórze”. Jakże często zdarza się, że w sytuacji gdy jedynym i najważniejszym kryterium jest cena za oferowane usługi to pozorna „taniość” najczęściej okazuje się jedynie pustym sloganem reklamowym.