Badania lekarskie pracownikówbadamia.jpg

Badania lekarskie pracowników

Korzystne zmiany od 01-04-2015r.

Na podstawie art 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej , w związku z art 41 - od 01 kwietnia przedsiębiorców zatrudniających pracowników czeka zmiana, którą oceniamy jako bardzo korzystną.

Zmiana polega na dodaniu do art 229 kodeksu pracy § 11 i § 12, dzięki którym bezwzględny obowiązek kierowania pracownika na obowiązkowe badania lekarskie (przed przyjęciem go do pracy) ulega ograniczeniu. Przepis dotychczas obowiązujący (zabraniający zatrudniania pracownika bez wcześniejszego wykonania badań wstępnych) był bardzo krytykowany przez praktycznie wszystkich pracodawców. Był postrzegany jako bardzo nieżyciowy, a na domiar złego, był praktycznie stałym elementem każdej kontroli przeprowadzanej przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, którzy w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w tym zakresie, bardzo często karali pracodawców mandatami.

Zmiana, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2015 roku, w określonych sytuacjach znosi obowiązek kierowania pracownika na obowiązkowe (płatne przez pracodawcę) badania lekarskie – stanie się tak, gdy będzie on przyjmowany ponownie do pracy u tego samego pracodawcy (pod warunkiem, że wraca na to samo stanowisko lub stanowisko o zbliżonych warunkach pracy) lub gdy zgłasza się nowy pracownik do pracy u innego pracodawcy, posiadając nadal ważne badania i będzie zatrudniany na porównywalnym stanowisku do tego, na jakim poprzednio pracował.

Żeby pracodawca mógł skorzystać z tego udogodnienia muszą zostać spełnione łącznie cztery warunki:

  1. badania muszą być ważne w momencie przyjmowania do nowej pracy;
  2. pracownik musi podjąć nowe zatrudnienie w czasie nie dłuższym niż 30 dni od chwili zwolnienia się u poprzedniego pracodawcy;
  3. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku i w identycznych warunkach jakie panowały u poprzedniego pracodawcy;
  4. pracownik nie może wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że do prac szczególnie niebezpiecznych należą między innymi:

  • roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty remontowe i montażowe, które są wykonywane bez wstrzymania ruchu zakładu,
  • prace prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, - prace wykonywane przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
  • prace wykonywane na wysokości.

Więcej na temat prac szczególnie niebezpiecznych mogą się Państwo dowiedzieć z rozdziału VI Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650  lub zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.


Tagi
badania lekarskie