KTO - w 2015 roku musi zainstalować kasę rejestrującą (fiskalną)?kto-musi-zainstalowac-kase-fiskalna.jpg

KTO - w 2015 roku musi zainstalować kasę rejestrującą (fiskalną)?

Od Nowego Roku kolejne firmy, bez względu na wielkość obrotu będą zobowiązane do zakupu i używania kasy rejestrującej. Będą to:

warsztaty naprawiające pojazdy samochodowe i motorowery oraz zakłady wulkanizacyjne

 • c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 

lekarze i stomatolodzy

 • f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,


kancelarie prawne, adwokaci - notariuszom się upiekło :-)

 • g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • h) doradztwa podatkowego,


biura rachunkowe, kancelarie podatkowe

małe i duże gastronomie nawet działające sezonowo

 • i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
 • – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
 • – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),


fryzjerzy i kosmetyczki

 • j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych


Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, które zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2015r w § 4. doprecyzowuje poprzednie brzmienie litery „l” - które odnosiło się do nośników

„...zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego...”.
W nowym rozporządzaniu nie ma już tych wątpliwości – dostawa (zwyczajowo nazywana sprzedażą) zarówno zapisanych jak i niezapisanych nośników nakłada obowiązek zainstalowania kasy przy ich sprzedaży.

 

 • l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.


Na tym nie koniec, ponieważ dodany został punkt oznaczony literą „O” na mocy którego Przedsiębiorcy, którzy mają w swojej ofercie perfumy i wody toaletowe, bez względu na limit obrotów, będą musieli w 2015 roku z kasą fiskalną się zaprzyjaźnić.

Oczywiście należy pamiętać, że te nowe obowiązki dotyczą sprzedaży i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
 

Kiedy - w 2015 roku musimy zainstalować kasę rejestrującą (fiskalną)?

Lekarze, Gastronomicy, Adwokaci, Fryzjerzy i Ci wszyscy o których pisaliśmy wyżej, jeżeli do tej pory nie byli zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, a po 1 stycznia 2015 nadal będą handlować perfumami lub będą nadal świadczyć swoje usługi – muszą zacząć używać kas fiskalnych od 01 marca 2015. To jest ta „nowa” grupa której nie dotyczy kryterium obrotu.

Pozostali Podatnicy będą zobowiązani do instalowania kas w ciągu dwóch miesięcy od przekroczenia ustalonego limitu.

Warto tutaj przypomnieć, że limit podstawowy nie uległ zmianie i nadal wynosi on 20 tysięcy. UWAGA! w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Co tak naprawdę oznacza ten zapis? Dla firm, które rozpoczynają (lub rozpoczęły w 2014 roku – tu nic się nie zmieniło) prowadzenie działalności nie od 1 stycznia, lecz w trakcie roku, limit ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Dla pełniejszego zrozumienia przedstawimy trzy przykłady:
 

 1. Firma Handlowa FART rozpoczęła swoją działalność od 01-10-2014r. Dla ułatwienia załóżmy, że NIE sprzedaje rzeczy, które zmusiłyby ją do natychmiastowej instalacji kasy (płyt CD, DVD, części samochodowych, wyrobów tytoniowych, alkoholowych itd.). Limit w tym przypadku był proporcjonalnie zmniejszony i wynosił 5041,10 zł (20 000 : 365 x 92 dni - październik 31 dni, listopad 30 dni i grudzień 31 dni – razem 92 dni).

  Załóżmy, że w październiku sprzedaż detaliczna wyniosła 13 500,00 zł w listopadzie (bez znaczenia), w grudniu (bez znaczenia) ponieważ już w pierwszym miesiącu nastąpiło przekroczenie limitu. (13500 > 5041,10). Dlatego też Firma Handlowa FART będzie zobowiązana rozpocząć rejestrację sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej od 01/01/2015r.
   
 2. Firma Handlowa START rozpoczyna swoją działalność od 01-01-2015r. Dla ułatwienia załóżmy, że NIE sprzedaje rzeczy, które zmusiłyby ją do natychmiastowej instalacji kasy (płyt CD, DVD, części samochodowych, wyrobów tytoniowych, alkoholowych itd.). Limit w tym przypadku będzie wynosił 20 000,00 zł. W styczniu sprzedaż detaliczna wyniosła 13 500,00 zł, w lutym 12 850,00 zł. Firma Handlowa START limit 20 tysięcy przekroczyła w lutym, będzie zobowiązana rozpocząć rejestrację sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej od 01/05/2014r. (po dwóch miesiącach od przekroczenia).
   
 3. Firma Handlowa OKAZJA rozpocznie swoją działalność od 22-03-2015r. Dla ułatwienia załóżmy, że NIE sprzedaje rzeczy, które zmusiłyby ją do natychmiastowej instalacji kasy (płyt CD, DVD, części samochodowych, wyrobów tytoniowych, alkoholowych itd.). Limit w tym przypadku będzie proporcjonalnie obniżony i wynosić będzie 15 616,44 zł ( 20 000 : 365 x 285 dni ) W marcu sprzedaż detaliczna wyniosła 3 500,00 zł w kwietniu 12 850,00 zł w maju (bez znaczenia). Firma Handlowa OKAZJA limit 15 616,44 zł przekroczy w kwietniu i będzie zobowiązana rozpocząć rejestrację sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej od 01/06/2015r. (po dwóch miesiącach od przekroczenia).

Ulga na kasę - czyli co należy zrobić, by dostać zwrot kasy za zainstalowanie kasy :-)

Maksymalna kwota ulgi została określona bezpośrednio w ustawie o VAT w art 111 ust. 4 i wynosi 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700,00 zł.

Warunkiem ubiegania się o tę ulgę jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania kwot podatku należnego. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W celu otrzymania zwrotu z tytułu zakupu kasy fiskalnej należy:
 

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Urzędu Skarbowego druk zawiadomienie o ilości i miejscu użytkowania kas. (do pobrania z naszej strony internetowej)

  § 2 ust 1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

 2. rozpocząć ewidencjowanie w trybie fiskalnym w obowiązującym terminie

  rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

 • Uregulować całą należności za zakupioną kasę – jeżeli zdecydujemy się zakupić kasę fiskalną na raty, to prawo do wystąpienia o zwrot poniesionych wydatków, będzie nam przysługiwało dopiero po spłaceniu ostatniej raty.

  posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

 • Kolejnym warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego wniosku o zwrot. (do pobrania z naszej strony)

§ 4. 1. W przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

 

 • Kolejnym warunkiem ubiegania się o zwrot jest faktyczne rozpoczęcie sprzedaży przy użyciu kasy

§ 31. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy,w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

 • Musimy też posiadać rachunek bankowy, (ponieważ urząd nie zwraca gotówki tylko dokonuje przelewu), ponadto musimy okazać w urzędzie skarbowym oryginał faktury za zakupioną kasę oraz potwierdzenie, że cała kwota została zapłacona sprzedawcy (w przypadku zakupu ratalnego będzie to potwierdzenie zapłacenia ostatniej raty)

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

UWAGA!!!W internecie spotkać można błędną informują, że kolejnym warunkiem formalnym skorzystania z ulgi na zakup kasy jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni po dokonaniu fiskalizacji, zgłoszenia kasy w celu nadania jej tzw numeru ewidencyjnego. Nie jest to prawda, ponieważ obowiązek tego zgłoszenia wynika z art 111 ust 3a pkt.10 ustawy o VAT oraz § 13 ust. 5 Rozporządzenia MF z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących

3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;

§13 ust. 5 – W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

a te przepisy ani w ustawie, ani w rozporządzeniu nie są wymienione jako warunek konieczny do skorzystania z ulgi. Należy więc taką kasę do US zgłosić, ale jak się z tym zgłoszeniem spóźnimy – to ulga nam nie przepada.