Split payment - podzielona płatność VAT już od 01 -07- 2018 r.vat.jpg

Split payment - podzielona płatność VAT już od 01 -07- 2018 r.

Jeden z bardziej znanych cytatów Benjamina Franklina brzmi: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” i ciężko się z tym nie zgodzić, dlatego stale zmieniający się system podatkowy zmusza nas do śledzenia nowinek i zbliżających się zmian. 

Jedną z nich jest wprowadzenie split payment czyli podzielonej płatności podatku.
Jest to nowa koncepcja opłacania faktur VAT, która będzie obowiązywać od  1 lipca 2018 r.  Oznacza ona stworzenie osobnego rachunku na potrzeby podatku od towarów i usług.
Każdy podatnik VAT ma mieć założony rachunek VAT w banku.

Jaki cel mają spełnić split payment?

Przede wszystkim uszczelnienie i zwiększenie dochodów budżetowych poprzez szybką płatność podatku, dokonywaną za jego pośrednictwem na rzecz organu skarbowego.

Podzielona płatność będzie dotyczyć podmiotów nabywających towar, usługę, czyli otrzymujących fakturę do uregulowania. Mechanizm ten ma charakter  dobrowolny i znajdzie on zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decydować będzie nabywca towaru podatnik VAT.

Nowa regulacja płatności wyszczególnia:

  • Wartość sprzedaży netto –  będzie   dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy,
  • Kwota podatku VAT z faktury –  która będzie przelewana na osobny – specjalnie udostępniany „rachunek VAT” dostawcy towarów lub usługodawcy.

Podatnik, który zastosuje nową metodę płatności będzie obowiązany wskazać nr faktury, nr NIP dostawcy, kwotę sprzedaży netto oraz wartość podatku.

Ostatecznie płatność kwoty netto i kwoty podatku zostanie podzielona na dwa osobne przelewy.
Podatnik, w stosunku do innych zobowiązań niż VAT, będzie mógł dysponować jedynie wartością netto sprzedaży.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą środkami należącymi do podatnika, a organy podatkowe nie będą miały do nich dostępu. Mimo to podatnicy będą mogli z takiego rachunku dokonywać wyłącznie przelewu na inny rachunek VAT oraz opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Jak zapowiada resort, przewiduje się również prawo do wystąpienia z wnioskiem pisemnym, uzasadnionym o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej.

Z kolei w sytuacji wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT, środki zgromadzone na rachunku VAT zostaną przekazane przez bank na rachunek wskazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Rzeczą oczywistą jest, że Naczelnik Urzędu Skarbowego zaliczy te środki w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych podatnika, a pozostałą część zwróci na wskazany rachunek bankowy podatnika.

Poza tym mówi się również, że system płatności split payment wpłynie korzystnie dla przedsiębiorców, którzy miewają regularne nadwyżki VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym. Resort zapowiada, że mogą oni liczyć na szybszy zwrot VAT, a pieniądze udostępnione przedsiębiorcy wcześniej będą mogli wykorzystać do obsługi kolejnych transakcji handlowych- w systemie split payment.

Pozostaje mieć nadzieję, że  split payment faktycznie uszczelni nasz dziurawy system poboru podatku  VAT, a nie stanie się kolejną okazją do łupienia przedsiębiorców przez banki.


Tagi
podatki podatek vat podatki 2018 vat 2018 Split payment