Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczązaliczka-na-podatek.jpg

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Pomimo, że obowiązek uiszczania podwójnej zaliczki (w grudniu za listopad) został zniesiony po raz pierwszy w 2012 roku, nadal spotykamy się z pytaniami dotyczącego tego tematu.

Przypominamy więc, że na mocy ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) - zmianie uległ art. 44 ust. 6. Początkowo zmiany miały wejść w życie i obowiązywać już przy składaniu zeznań rocznych za roku 2009. Prawdopodobnie potrzeby budżetowe sprawiły , że ostatecznie nowe regulacje zaczęły obowiązywać od roku 2012.

Obecnie art 44 ust 6 brzmi tak:

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

a poprzednio tak:

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Zmieniony ust. 6 artykułu 44 stworzył podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych dwie możliwości:

  • wpłata zaliczki za listopad w terminie do 20 grudnia, oraz obowiązek dokonania wpłaty zaliczki od dochodu za grudzień 2014r. (czwarty kwartał 2014r) do 20 stycznia 2015 roku ( bez uwzględniania tzw różnic remanentowych)
  • Przedsiębiorca może złożyć zeznanie podatkowe za rok 2014 do 20 stycznia 2015r i w tym terminie dokonać ewentualnej zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

 

Co ważne - przedstawione wyżej możliwości dotyczą również Przedsiębiorców, którzy przez cały rok 2014 opłacali zaliczkę w jednakowej wysokości – czyli tzw formie uproszczonej. - zgodnie z art 44 ust 6b-6i Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 


Tagi
podatki podatek dochodowy